·Papers
Location: Home> Papers

Papers
Title Publication  Name First Author PubYear
CHEMICAL REVIEWS
Electrochemistry Yanliang Huang*, Xiuming Yu, Qichao Zhang and Roland De Marco 2017
Surface & Coatings Technology Lu Dongzhu, Zhang Qichao, Wang Xiutong, Yang Lihui, Ma Xiumin, Wang Wencheng, Huang Yanliang* 2017
Materials and Corrosion Shiqiang Chen, Peng Wang, Dun Zhang 2016
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Zhang, D.-C., Schumann, P., Wu, Jiang., Fran?a, L., Neuner, K. & Margesin, R. 2016
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Zhang, D.-C., Schumann, P., Wu, Jiang., Fran?a, L., Neuner, K. & Margesin, R. 2016
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Zhang, D.-C., Schumann, P., Wu, Jiang., Fran?a, L., Neuner, K. & Margesin, R. 2016
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Zhang, D.-C., Liu, Y.-X., Huang, H.-J. & Wu, Jiang. 2016
ZooKeys Sun Y, Li X 2016
RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY Kou Qi, Li Xinzheng 2016
Journal of Eukaryotic Microbiology Li, J., Chen, X. & Xu, K. 2016
Palaeontological Society of India Zhoufei Yu, Yanli Lei and Tiegang Li 2016
Science Bulletin Yaoling Niu 2016
Fish Shellfish Immunol. Li Xuepeng, Sun Li 2016
Fish Shellfish Immunol. Li Xuepeng, Sun Li 2016
RSC Advances Li Xin, Li Xiaoming, Li Xiaodong, Xu Gangming, Liu Yang,Wang Bingui 2016
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Li Xian,Liu Ying,Chen Zhu, Liu Liangzi, Liu Zhipei 2016
Dev Comp Immunol. Li Mofei, Sun Li 2016
Scientific Reports Li Mofei, Li Jun, Sun Li 2016
Dev Comp Immunol. Li Mofei, Hu Yonghua 2016
<< >>